11 februar 2010

Oslo kommune med passivhusstandard


Eksempel på passivhus, Dalssvingen 14
Illustrasjon: GASA arkitektkontor
Oslo bystyret har vedtatt at alle kommunens nye bygg skal bygges med passivhusstandard fra 2014. Alle kommunale nybygg skal som hovedregel bygges etter og tilfredsstille krav til passivhusstandard. Den mest miljøvennlige energien er den som ikke blir brukt.

For å sikre at de kommunale eiendomsforetakene kommer i mål med overgangen til 100 % passivhusbygging igangsettes et prosjekt hvor andelen nybygg økes trinnvis hvert år frem til 2014. Blant annet vil Undervisningsbygg i 2010 utrede hvordan man kan oppnå passivhusstandard i byggeprosjektet Østensjø skole.

I tillegg vedtok bystyret at det skal utarbeides livsløpsplaner for energibruk og energisparing for samtlige av kommunens bygg. Det skal gjennomføres pilotprosjekter med installering av solfangere, spesielt på bygg som ikke har fjernvarme og hvor oljefyring skal fases ut.

Kommunal- og regionaldepartementet vurderer i Miljøhandlingsplan for bolig- og byggsektoren 2009-2012, et fremtidig krav om passivhus for alle nybygg i Norge fra 2020 ved en gradvis skjerping av energikravene i Teknisk forskrift minst hvert femte år fram mot 2020.

I rehabiliteringsprosjekter på fredede bygg og bygg som står på ”Gul liste” kan energisparingstiltak og antikvarisk bevaring motstride hverandre. Antikvariske verdier skal tas hensyn til i dialog med Byantikvaren.

Oslo kommune

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism