15 juni 2011

Ny potensialrapport for solenergi i Norge

På oppdrag fra Enova har KanEnergi og SINTEF Byggforsk oppsummert resultatet av prosjektet ”Mulighetsstudie solenergi” i en ny rapport. Hensikten med rapporten er å skissere en oversikt over potensialet for solenergi i Norge som kan realiseres frem mot 2020. I dette ligger en kartlegging av teknologistatus med tilhørende kostnader knyttet til energiproduksjon, samt en beskrivelse av markedsforholdene.
  • Last ned rapporten her
Rapporten beskriver også utfordringer og barrierer i forhold til å realisere potensialet og peker på noen anvendelsesområder der økt utnyttelse av solvarme bør være spesielt interessant.

Solvarmeanlegg og solcelleanlegg har likhetstrekk i den forstand at begge teknologiene utnytter energien i solstråling og at anleggene ofte monteres på tak eller i veggkonstruksjoner på bygg. Av utseende ligner også solfangere og solcellemoduler på hverandre. Likevel er det grunnleggende forskjellige teknologier, bransjer og ikke minst markeder med kostnader og konkurranseforhold.

Oppsummering
Det finnes flere barrierer som hindrer større bruk av både solvarme og solstrøm i Norge. Forholdsvis store investeringsbehov koblet til svak lønnsomhet er en hovedbarriere. Især for solstrøm er konkurransedyktigheten såpass svak at teknologien primært egner seg for brukere hvor for eksempel nettilknytning ikke er mulig, eller der brukeren ønsker en spesiell profilering for eksempel på bygningsfasader. Videre er norske leverandører av solvarmeanlegg relativt små, har begrensede ressurser og har i noen tilfeller begrenset erfaring og kompetanse.

Begrenset markedsføring av solvarme fører igjen til svak kunnskap blant potensielle brukere, og dermed også svak etterspørsel. For større varmebrukere, slik som hotell, idrettsanlegg/svømmehaller og helseinstitusjoner som også har stort forbruk i sommerhalvåret, kan solvarme i mange tilfelle hevde seg lønnsomhetsmessig.

Anbefalinger
For å øke bruken av solenergi i Norge foreslås det økt fokus på støtteordninger, økt kunnskaps- og informasjonsspredning, utvikling, realisering og dokumentasjon av gode forbildeprosjekter i sentrale regioner av landet samt oppbygging av solenergiklynger for å skape faglig sterke aktører i visse geografisk områder som kan gå foran som forbilder for resten av landet.

Kilde: Enova

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism