03 oktober 2012

Scenarier for storbylufta

Tiltak for å bedre luftkvaliteten i norske storbyer har vært på dagsordenen i lang tid, men samferdselsministeren er negativ til Vegdirektoratets forslag om lavutslippssoner. Hun peker på andre tiltak som like effektive og mer rettferdig. Hva er effekten av de forskjellige tiltakene? NILU forsøker å gi et bilde.

Periodeforbud mot dieselkjøretøyer
Et effektivt tiltak for å unngå akuttsituasjonene er som nevnt å forby kjøring med dieselpersonbiler i perioden. En ny dieselpersonbil slipper opptil 70 ganger mer NO2 enn en tilsvarende bensinbil. Dette vil også gi en langtidseffekt ved at publikum kan tilpasse seg tiltaket og velge kjøretøy som er mer miljøvennlige. I så måte vil dette være et tiltak som virker både på kort- og lang sikt.

Datokjøring
Samferdselsministeren har nevnt datokjøring som et tiltak. Dette vil ramme bensin- og dieselbiler likt. Hvorvidt dette vil hjelpe på forurensningssituasjonen, er avhengig av transportløsningene som settes inn som alternativ til bilkjøring. Settes det opp mange ekstra dieselbusser, vil dette kunne gjøre vondt verre. En dieselbuss slipper ut like mye NO2 som 300 bensinbiler. Det er derfor svært viktig å sette opp alternative transportmidler som er miljøvennlige. Nye bensinbiler slipper ut svært lite NO2, og datokjøring vil derfor begrense mye trafikk til svært liten reduksjon i NO2-utslipp. Vi mener at datokjøring er et lite hensiktsmessig tiltak.

Vegprising
Dette kan være et mulig virkemiddel til både å redusere årsgjennomsnittet og for å unngå akuttsituasjonene. Her er det også mulig å differensiere prisene etter biltype og utslipp av både lokalt forurensende gasser og CO2. Utslippene øker med størrelsen på bilen, dette gjelder både CO2, NO2 og andre gasser. Vegprising vil kunne være et godt virkemiddel for å ivareta både forpliktelsene til nasjonale klimakutt og lokal luftkvalitet.

Kilde: NILU - Norsk institutt for luftforskning

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism