21 januar 2014

Høyblokka skal vurderes i forhold til TEK10

Spillet om Høyblokka i regjeringskvartalet er langt fra slutt. Det har vært reist tvil om Høyblokka vil tåle en vurdering opp mot dagens byggtekniske krav.

Oppdatering: Mer om konklusjonen

Les også: - Høyblokka bør ikke rives

Nå har Statsbygg fått beskjed om å gjøre vurderingen:

En eventuell rehabilitering av Høyblokka vil sannsynligvis være en ”hovedombygging” etter plan- og bygningsloven. Byggtekniske krav (TEK 10) vil da gjelde for hele bygget. Loven åpner for at vernehensyn kan tillegges vekt i vurderingen av eventuelle unntak fra dagens byggtekniske krav. Visse krav som for eksempel konstruksjonssikkerhet og brannsikkerhet bør ikke fravikes.

I konseptvalgsutredning for framtidig regjeringskvartal (KVU) (side 23) påpekes det at dagens krav til sikkerhet når det gjelder bombelaster er skjerpet, og det må gjøres en vurdering av tiltak dersom bygninger skal bevares.
/../
Kommunal- og moderniseringsdepartementet ber Statsbygg vurdere Høyblokkas konstruksjonssikkerhet opp mot kravene i byggteknisk forskrift (TEK 10). Statsbygg skal også vurdere kostnader knyttet til en eventuell forsterking av Høyblokka ved en eventuell rehabilitering/ombygging. Vi ber om en slik vurdering innen 1. mars 2014.


Les også: Høyblokka trenger deg nå! og Anbefaler bevaring av Høyblokka

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism