04 mars 2014

Regjeringskvartalet – Riksantikvarens utredning om verneverdi og ny bruk (2013)

Nedenfor Riksantikvarens rapport der det anbefales bevaring av den gamle regjeringsbygningen (G-blokka), Møllergata 19 (M19), Høyblokka, Y-blokka og Regjeringsparken.

Riksantikvaren har med denne utredningen redegjort for verneverdier og muligheter for ny bruk i henhold til mandatet gitt av Miljøverndepartementet. Riksantikvaren har vurdert skadesituasjonen og fastslår at verneverdiene ikke er svekket. I tråd med mandatet fra Miljøverndepartementet konsentrerer Riksantikvaren seg særlig om Høyblokka og Y-blokka samt Regjeringsparken. Vi fastslår at den gamle regjeringsbygningen og Møllergata 19 har nasjonal verdi. For disse bygningene er det enighet om bevaring.

Riksantikvaren fastslår at Høyblokka og Y-blokka har høy nasjonal verdi. Dette med bakgrunn i kulturhistorisk, arkitektonisk og kunstnerisk verdi, samt betydningen disse bygningene har hatt for utviklingen av det moderne Norge. Riksantikvaren mener at de kulturhistoriske, arkitektoniske og kunstneriske verdiene til bygningene ikke er svekket etter terrorangrepet 22. juli 2011. Særlig har Høyblokka fått økt symbolsk betydning og verdi ved at den ble stående etter bombeangrepet.

Riksantikvaren fremholder at vår vernevurdering må tillegges vesentlig vekt ved beslutningen om regjeringskvartalets fremtid.

Høyblokka og Y-blokka er godt egnet til sikre, oppgraderte, representative, moderne og funksjonelle kontorlokaler. Det er etter vår vurdering fullt mulig å kombinere bevaring og rehabilitering av bygningene til fortsatt bruk, også med utgangspunkt i konseptvalgsutredningens (KVU) absolutte krav til sikkerhet, slik at de kan inngå i et nytt regjeringskvartal. Bygningene kan oppgraderes til en energieffektivitet tilsvarende passivhusnivå (energimerke B).

Beregninger av klimagassutslippene i KVUen viser at med den energieffektiviteten som Riksantikvaren har påvist kan oppnås, vil bevaring være det beste alternativet. Dette vil også medføre minst ressursbruk og minst avfall.

Det er knyttet stor tvil til kostnadsberegningene for nybygg versus bevaring i konseptvalgsutredningen, og Riksantikvarens utredning viser for eksempel at kostnadene ved demontering av kunsten vil være vesentlig høyere enn konseptvalgutredningen anslår. Det er sannsynlig at det samfunnsøkonomisk vil lønne seg å bevare Høyblokka og Y-blokka fremfor å rive og bygge nytt.

KVUen fremholder at konklusjonene er tatt på usikkert grunnlag. Riksantikvaren fremholder at grunnlaget er så usikkert at det ikke kan legges vekt på utvalgets samfunnsøkonomiske konklusjoner.

Riksantikvaren anbefaler at de samfunnsøkonomiske beregningene gjøres på nytt. 

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism