13 juli 2014

Vegvesenet får klimaanbefalinger

Vegene våre har en levetid på minst 20 år. Med klimaendringer som bakteppe er det viktig at Statens vegvesen er føre var, og planlegger med tanke på risiko for flom, ras og andre værrelaterte hendelser. I følge Nasjonal transportplan for 2014-2023 vil det i hele perioden være behov for kartlegging av risiko av klimaendringenes konsekvenser for infrastrukturen. Risiko- og sårbarhetsanalyser er en viktig del av arbeidet med å forebygge og håndtere konsekvenser av klimautfordringene.

Vegtilsynet har ført tilsyn med hvordan Statens vegvesen, Region nord har håndtert risiko for værrelaterte hendelser i veginfrastrukturen ved planlegging av vegprosjekt, og vært opptatt av to problemstillinger:
  • Har Region nord et effektivt system for å identifisere og vurdere risiko?
  • Blir krav som gjelder gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse i reguleringsplanfasen fulgt i praksis?
Når det gjelder den første problemstillingen så har Vegtilsynet funnet at det er gitt overordnede krav og føringer om at det skal gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser, men at disse ikke sikrer lik tilnærming fra prosjekt til prosjekt. Det mangler føringer om hvordan framtidige klimautfordringer skal inkluderes i risikoanalysene.

I den andre problemstillingen fant Vegtilsynet at vurderinger av klimaendringer, og hvordan disse påvirker risiko for værrelaterte hendelser, i liten grad var dokumentert i prosjektene.

Tilsynsrapport 2013-05. Handtering av risiko for vêrrelaterte hendingar (PDF)

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism