18 november 2015

Norge oppfyller sine klimaforpliktelser – "sort of"

Foto: Albert Bridge
Norge har nå levert oppgjør for den første forpliktelsesperioden under Kyotoprotokollen (2008-2012) og har innfridd løftet om å overoppfylle utslippsforpliktelsen med ti prosent. Dette skjer imidlertid i hovedsak gjennom en kombinasjon av nasjonale utslippskutt og kjøp av klimakvoter, et system som det stilles store spørsmål ved.

Kyotoprotokollen ble vedtatt på klimakonferansen i Kyoto i 1997. Den fungerer som en kvoteavtale. For hvert tonn CO2-ekvivalenter som slippes ut i forpliktelsesperioden, må landet levere én klimakvote.

Norge tok på seg en forpliktelse om at de gjennomsnittlige årlige utslippene i perioden 2008-2012 ikke skulle være mer enn en prosent høyere enn utslippene i 1990. Vi har derfor kunnet utstede drøyt 250 millioner kvoter til bruk til oppfyllelsen av forpliktelsen. De samlede norske utslippene var snaue 267 millioner tonn i femårsperioden. Hvis vi ikke hadde gjennomført klimatiltak i Norge, ville utslippene våre vært 25-30 prosent høyere.

Selve utslippsforpliktelsen ble overholdt gjennom nasjonale klimatiltak og bidrag fra norske bedrifters deltakelse i det europeiske kvotesystemet. Fra 2012 omfattet det europeiske kvotesystemet også luftfarten. Det europeiske kvotesystemet har gitt oss kvoter både fra Europa og fra utslippsreduserende prosjekter i utviklingsland.

Informasjonen om Norges kvoteoppgjør skal samles i en egen rapport som skal kontrolleres av et internasjonalt team under Kyotoprotokollen før det blir betraktet som endelig.

En mer detaljert gjennomgang av oppgjøret finnes på Miljødirektoratets hjemmeside .

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism