03 desember 2015

Lover økt satsing på klimavennlig teknologi

Olje- og energiminister Tord Lien og klima- og miljøminister Tine Sundtoft skriver om Norges deltagelse i det nye initiativet Oppdrag Innovasjon.

Oppdrag Innovasjon skal gi et realt løft for forskning og utvikling som gir økt innovasjon og dermed økt bruk av ren energi. Dersom vi skal nå to-gradersmålet må vi utvikle og implementere ny og klimavennlig teknologi i en skala - og i et tempo - verden aldri tidligere har sett maken til.

Oppdrag Innovasjon har derfor som mål at de deltakende landene over en fem-års periode minimum skal doble det offentlige bidraget til forskning og utvikling av miljøvennlig energi. Vi skal inspirere og akselerere offentlig og privat innovasjon på miljøvennlig energi. Norge skal være en spydspiss i dette arbeidet. Vi trenger en klar og konkret satsing dersom vi skal nå våre felles klimamål.

I Norge har vi de tre siste årene i snitt bevilget 1,1 milliarder kroner over Olje- og energidepartementets budsjett til forskning og innovasjon innen miljøvennlig energi. For å nå ambisjonen til initiativet, må vi øke disse bevilgningene til 2,2 milliarder kroner innen 2020. Oppdrag Innovasjon vil i Norge inkludere støtte til fornybar energi, energioverføring og energieffektivisering, i tillegg til CO2-håndtering. Siden det endelige målet med initiativet er å kunne ta i bruk miljøvennlig energi, inkluderer vi også demonstrasjon og uttesting av ny teknologi.


Vi følger opp Oppdrag Innovasjon allerede i budsjettet for 2016 hvor vi øker satsingen med nesten 290 millioner kroner. Vi har også lagt til rette for at avkastningen fra fondet for klima og fornybar energi vil føre til økte bevilgninger til energi- og klimateknologi gjennom Enova de neste årene.

Innovasjon og forskning på miljøvennlig energi er en uunnværlig del av et effektivt, langsiktig globalt svar på vår felles klimautfordring. Det er nødvendig for å gi rimelig og pålitelig energi til alle, for å fremme økonomisk vekst, og det er kritisk for energisikkerheten. Fordi så godt som all vekst i verdens energiforbruk i tiden fremover vil komme utenfor OECD, for eksempel i land som India, vil initiativet kunne bli særlig viktig her. Med Oppdrag Innovasjon kan disse landene utvikle lavere utslipp enn det de ellers hadde hatt mulighet til.

Mye er gjort for å få ned kostnadene og for å spre miljøvennlig energiteknologi, men innovasjonstakten og omfanget er fortsatt betydelig mindre enn hva vi trenger.

Vi klarer ikke ambisjonen i Oppdrag Innovasjon alene. Næringslivet må være med på laget gjennom dedikerte og målrettede satsinger for å utvikle og ta i bruk ny miljøvennlig energiteknologi. Derfor har vi forpliktet oss til å jobbe tett med privat sektor. Ett av målene med offentlig støtte til forskning og innovasjon er nettopp at det skal utløse prosjekter og teknologisatsinger i næringslivet. Samtidig må vi fortsette å bygge opp kunnskap og kompetanse i energiforskningsmiljøene, som igjen kan støtte opp under næringslivets satsinger. Det er derfor avgjørende at vi i oppfølgingen av initiativet får til et godt samarbeid mellom forskning, næringsliv og myndigheter. Det har vi god tradisjon for i Norge.

Verden må lykkes med å redusere omfanget av menneskeskapte klimaendringer. Klima, befolkningsvekst, urbanisering og endringer i energimarkedene gjør det nødvendig med et globalt grønt skifte. Vi har et godt utgangspunkt i Norge. Norsk el-forsyning er i stor grad basert på fornybar vannkraft, kunnskapsnivået er høyt, ny teknologi tas raskt i bruk og over 80 prosent av våre utslipp av klimagasser er avgiftsbelagt.

En offensiv politikk med gjennomtenkte virkemidler kan stimulere til videre omstilling og innovasjon. Utvikling av ren energi og teknologiske løsninger vil være viktig for å styrke grønn konkurransekraft. Satsing på klimateknologi er en investering for fremtiden.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism