11 mars 2016

Kan bli verdensledende på bioøkonomi

Med riktig satsing kan Norge bli verdensledende på bioøkonomi, også utover marin sektor. Det mener et bedriftsutvalg som fredag overleverte sine innspill til regjeringen. Bioøkonomi er, kort fortalt, produksjon av fornybare biologiske ressurser, til for eksempel mat, fôr, kjemikalier, ingredienser, materialer, farmasøytiske produkter og bioenergi.
NHOs «bioøkonomipanel» ble etablert høsten 2015, for å drøfte mulighetene og utarbeide en strategi for et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv basert på biologisk fornybare ressurser.

Norge er allerede verdensledende innenfor marin sektor, men vi er i startgropa når det gjelder å utvikle en rekke nye produkter. I tillegg kan vi øke volumene sterkt gjennom nye dyrking av nye arter som for eksempel alger og tang, nye høstingsstrategier og vekst i havbruksproduksjonen.

– Vi har en utvikling med økende befolkning, velstandsvekst og klimautfordringer. Vi kommer til å se skrikende behov for mer fornybar produksjon av både mat, energi, materialer, osv. Vi er sikre på at bioøkonomien vil få svært stor betydning globalt. Men også nasjonalt, fordi Norge råder over store ressurser til lands og i havet, kanskje mer enn mange er klar over, sier utvalgsleder Tore Remman i Nutrimar AS.

Remman mener vi trenger et sterkt samarbeid mellom grønne og blå næringer i Norge. Et godt eksempel på det er tømmer til produksjon av fôringredienser. Det kan bidra til at Norge ikke bare er verdensledende på havbruksproduksjon og fiskefôrproduksjon, men også blir en nettoeksportør av fôringredienser som vi i dag importerer. Motsatt ser man for seg at i fremtiden kan man bruke restråstoff fra sjømatproduksjon til dyrefôr.

– Dette er nærmest et kinderegg: Vi trenger mat, verdiskaping og lavere klimautslipp. Bioøkonomi svarer på dette, sier Ingebjørg Harto, direktør for næringspolitikk i NHO. – Og Norge har store fordeler, i både hav, fjord, skog og jord. Fortrinnene må utnyttes klokt..

Rapporten viser også store fremtidige muligheter innen helse og farmasi, trebaserte byggematerialer og bioprosessering – for eksempel med bioplast og bioenergi.

I Norge sysselsetter bioøkonomien i dag om lag 140 000 personer og har en produksjonsverdi på 303 milliarder kroner. I tillegg kommer ringvirkninger som sysselsetting i annen industri, tjenesteytende næringer og i offentlig forvaltning. Potensialet er imidlertid betydelig større.

Kilde: NHO

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism