25 mai 2016

Nye sykkelveiplanen for Oslo


Det er  utarbeidet en ny plan for sykkelveinettet i Oslo, med utgangspunkt i den vedtatte Sykkelstrategien for Oslo 2015-2025. Planen lanserte målet om å øke sykkelandelen til 16 prosent.

Innspillene fra høringen av planen er tatt inn i det reviderte planforslaget som er sendt til byrådet. Den nye sykkelplanen vil etter hvert erstatte "Plan for hovedsykkelveinettet i Oslo" som ble vedtatt i 1999.

Det nye forslaget til sykkelveinett innebærer:
 • 510 kilometer med sykkelvei
 • Første fase (80 km), som skal ferdigstilles innen 2025, har en prislapp på 4,6 milliarder kroner.
 • Fase to har en prislapp på 9,2 milliarder kroner.
Slik kan det fremtidige sykkelveinettet i Oslo se ut hvis politikerne vedtar det. Her er det lagt opp til at åtte av ti osloborgere (85 prosent) skal bo maks 200 meter fra sykkelveinettet når nettet er ferdig bygget ut.

Utbygging av sykkelveinettet skal:
 • gi kortere reisetider.
 • være arealeffektivt.
 • bidra til byliv og økt handel.
 • gi bedre fremkommelighet og kapasitet for kollektivtrafikken.
 • bedre bymiljø.
 • redusere klimautslipp og bedre folkehelse.
 • sammen med andre faktorer bidra til at investering i sykkelveinettet gir høy samfunnsnytte.
 • etterstrebe å få til ruter mellom bydelene, arbeid, bolig og handel.
 • gi tettere nett der det er arbeidsplasser, boliger og butikker.
 • bygges opp av strekninger med egne anlegg for sykkel og tilrettelegging for sykkel i blandet trafikk.
Kilde: Aftenposten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism