18 juli 2017

Statusrapport for Norges oppfølging av 2030-agendaen

Statusrapporten «One Year Closer» gjør rede for hvordan Norge har fulgt opp 2030-agendaen og bærekraftsmålene i løpet av det året som har gått siden statsminister Erna Solberg presenterte Norges første statusrapport for FN i New York.

Rapporten er utarbeidet av Utenriksdepartementet i samarbeid med Finansdepartementet og Norad. Departementer, ambassader, Norad, privat sektor, sivilsamfunn, akademia og fagorganisasjonene har bidratt med innspill til denne rapporten.

One Year Closer - Status report 2016 (pdf)

Tusenårsmålene resulterte i den mest omfattende og vellykkede internasjonale innsatsen for bekjempelse av fattigdom noensinne. Til tross for denne betydelige fremgangen gjenstår store globale utfordringer. FNs medlemsland ble i 2015 enige om den ambisiøse erklæringen "Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development" og 17 bærekraftsmål for realiseringen av denne.

2030-agendaen og FNs bærekraftsmål representerer et globalt veikart for nasjonale og internasjonale tiltak som tar sikte på å utrydde ekstrem fattigdom, sikre inkluderende bærekraftig utvikling og fremme velstand, fred og rettferdighet for alle. Sammen med Addis Abeba Action Agenda for finansiering av utvikling og Paris-avtalen fra 2015 utgjør den et knippe globale rammeverk for politisk handling tuftet på internasjonalt samarbeid og partnerskap for bærekraftig utvikling.

De 17 bærekraftsmålene er med sine 169 delmål i alle henseende mer ambisiøse og omfattende enn Tusenårsmålene. Bærekraftsmålene er universelle – de gjelder for alle land og legger grunnlaget for en langsiktig og samstemt innsats også på andre områder enn utviklingspolitikken. Videre søker bærekraftsmålene å unngå at personer, grupper, regioner eller land blir etterlatt gjennom prinsippet om "leave no one behind".

Norges oppfølging ute og hjemmeRegjeringen har bestemt at bærekraftsmålene utgjør det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største nasjonale, regionale, og globale utfordringer. Norge jobbet målrettet for å få bærekraftsmålene vedtatt og vil spille en sentral og aktiv rolle i oppfølgingen av målene internasjonalt. FNs generalsekretær har gitt statsminister Erna Solberg en pådriverrolle i dette arbeidet.

2030-agendaen forutsetter en ambisiøs og realistisk utenriks- og utviklingspolitikk. Det må tenkes nytt om gamle utfordringer. Godt styresett, likestilling, og universell tilgang til skolegang og helsetilbud er grunnleggende forutsetninger for bærekraftig utvikling og utgjør særskilte satsningsområder for Norges innsats. Videre vil Norge arbeide med områder hvor vi har spesiell kompetanse eller erfaring. Dette gjelder blant annet bærekraftig forvaltning av verdenshavene. Utenriksdepartementet har ansvar for hvordan Norge følger opp bærekraftsmålene internasjonalt.

Bærekraftsmålene er universelle og vil også legger føringer for politikk her hjemme. Det er identifisert flere utfordringer knyttet til realiseringen av målene nasjonalt. Fremtredende blant disse er fremveksten av ikke-smittsomme sykdommer, kjønnsbasert vold, frafall i videregående skole og høyere utdanning, antallet unge utenfor arbeid eller utdanning, og de forventede kostnadene ved utslippsreduksjon i lys av klimaendringer.
Bærekraftsmålene
Mål 1: Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
Mål 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
Mål 3: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
Mål 4: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle
Mål 5: Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling
Mål 6: Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
Mål 7: Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris
Mål 8: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
Mål 9: Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon
Mål 10: Redusere ulikhet i og mellom land
Mål 11: Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige
Mål 12: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
Mål 13: Handle umiddelbart for å stoppe klimaendringene og bekjempe konsekvensene av dem
Mål 14: Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
Mål 15: Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold
Mål 16: Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer
Mål 17: Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

Se utvidet oversikt over bærekraftsmålene

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism