19 oktober 2017

Kontorlandskap, til skade eller gagn?

Kontorlandskap er kanskje noe økonomer liker (her fra Norges Bank på 60-tallet), men neppe dersom de også må jobbe i lokalene: Foto: Norges bank
Bjørn Arne Øvrebø, NAV Arbeidslivssenter i Hordaland, har skrevet om "Kontorlandskap,
til skade eller gagn?" i Norsk forening for arbeidsmedisin tidsskrift Ramazzini #2 2017. Les artikkelen i sin helhet (side 16 til 19), men funn og konklusjon kan oppsummeres slik:

Produktivitet
I kontrollerte studier synes arbeidseffektiviteten for standardiserte oppgaver å falle mellom 2 og 10% [12]. For arbeid som krever selvstendighet, variasjon i arbeidsoppgavene og konsentrasjon er det vanskeligere å anslå effektivitetstap, men pilotstudier antyder en nedgang på 30% [6,7].

Sykefravær
I en studie av 2403 arbeidstakere i Danmark fant man for kontorlandskap med mer enn 6 arbeidsplasser en økning i gjennomsnittlig antall sykefraværsdager på 60% sammenliknet med cellekontor. Ansatte i 2 – personers kontorer hadde 50% økning av sykefravær, mens det ble notert 36% økning i 3 – 6 personers kontorer [10]. Tilsvarende funn er gjort i andre studier, også for fleksible kontorløsninger [4].

Støy
Støy synes å være et problem for 60% av dem som jobber i kontorlandskap, sammenliknet med 6% i cellekontor. Støy gir tap av konsentrasjon. I en studie i Danmark fant man at hodepine, stress og mindre overskudd ga seg utslag i at 60% av de spurte opplevde nedsatt konsentrasjon, 35% sa de gjorde feil i jobben, mens nær 25% sa at støyen var så sjenerende at de må jobbe overtid for å få ro til å få gjort oppgavene sine [6].

Det å samle en stor, sammensatt arbeidsstokk i en standard åpen løsning kan virke mot sin hensikt.

Eksisterende kunnskap blir ikke brukt 
Kunnskapen som finnes på området i liten grad blir trukket inn ved utformingen av lokaler; ledere baserer seg heller på egne fortolkninger og erfaringer med de ansattes arbeidsmønstre [1].

Konklusjon
Forskningen oppsummert her indikerer at åpne eller delvis åpne kontorlandskapstyper utgjør en helserisiko, spesielt der de utelukkende benyttes for å spare husleie og areal.

Litteraturgjennomgangen tilsier også forsiktighet med åpne kontorlandskap fordi de ansatte ikke klarer å tilpasse seg forholdene slik man har antatt [5].

Det er tydeligvis mange fallgruver i planlegging og under bygging. I stedet for økt kommunikasjon, samhandling og fleksibilitet kan man få negativt stress og dermed irritabilitet og konflikter i arbeidsmiljøene med økt turnover og større fravær som konsekvens.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism