17 januar 2021

Gjenbruk av bygningsmaterialer blir enklere

Resirqel og Ragn-Sells skal samarbeide for økt ombruk av byggematerialer. Gründer og partner i Resiqel AS, Martin Eid, ser frem til å komme i gang med samarbeidet. (Foto: Resirqel AS)
Helt frem til 60-tallet var ombruk regelen heller enn unntaket. Det var høye priser på byggevarer, derfor passet byggemetodene godt for ombruk. Mye er endret siden den gang, i dag er ombruksandelen i byggebransjen sannsynligvis under 1%.

Ombruk og gjenvinning av bygningsmaterialer er samtidig avgjørende for å kutte i utslippene i byggesektoren. Nå vil regjeringen lage en veileder som åpner for mer ombruk av byggematerialer.

– Norge skal være et foregangsland i det grønne skiftet og overgangen til sirkulærøkonomi. Dessverre har vi sett at praktiseringen av kravene til ombruk av byggematerialer har vært svært streng. Derfor har vi gjennomgått regelverket på nytt med mål om økt ombruk og gjenvinning, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Som følge av dette arbeidet og nye avklaringer fra EU, vil regjeringen gjøre det lettere å bruke brukte byggevarer om igjen. Byggesektoren står for om lag 30 prosent av de globale klimagassutslippene, og byggevarene utgjør over 80 prosent av utslippene fra sektoren.

– For at Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050, må det bli enklere å bruke byggematerialer om igjen. Jeg tror de nye avklaringene fra EU, og den nye praksisen vi legger opp til, kan bidra til vesentlig mer ombruk i byggesektoren, sier Astrup.

En viktig endring er at det som hovedregel ikke er krav til CE-merking når man skal bruke byggevarer fra før 2013 om igjen. Mange har oppfattet at brukte byggematerialer må oppfylle de samme kravene til dokumentasjon som nyproduserte byggematerialer. Det innebærer at byggematerialene blant annet må CE-merkes, noe som er en dyr og komplisert prosess. Dagens praksis har gjort det vanskelig å etablere et marked for brukte byggevarer og har hindret omstillingen til sirkulærøkonomi.

– Fremover vil det forhåpentligvis være mulig å etablere et større marked for salg av brukte byggevarer. Det er en viktig forutsetning for å skape lønnsomhet og redusere kostnadene ved å ta i bruk brukte byggematerialer, sier Astrup.

Neste skritt er at Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) skal utarbeide en veileder for ombruk av byggevarer. Direktoratet skal også utrede og foreslå endringer i nasjonale regler slik at disse i større grad fremmer ombruk av byggematerialer.

Et allerede eksisterende initiativ er ombruksbanker. Dette er containere som blir plassert ut på byggeplasser i samarbeid med entreprenører som er opptatt av gjenbruk. Disse fungerer som midlertidige lagringsplasser for verdifulle materialer: Byggevarer som har blitt brukt før, og som skal brukes igjen.

I denne konteksten er ombruk å benytte byggevarer om igjen. Norsk byggebransje leverer hvert år mange bygg av høy kvalitet, men også mange millioner tonn med avfall. Det rives cirka 20 000 bygg i Norge hvert år, i tillegg kommer cirka 30% overskuddsmaterialer fra byggeprosessen og cirka 15% avfall fra rehabilitering og oppussing. Av disse materialene er det mye som teknisk sett kan brukes om igjen, hvis det tilrettelegges for forsvarlig og dokumentert ombruk.

Ombruksbank er en praktisk løsning for innsamling av overskuddsmaterialer fra bygg- og anleggsprosjekter. Konseptet er utviklet av Resirqel med støtte fra Innovasjon Norge, og lanseres med Ragn-Sells som pilotpartner.

Etter flere års prøving og testing av ulike konsepter med manuell innhenting, har Resirqel utviklet en enkel løsning som understøtter effektiv innsamling. Dette skal føre til at tilgjengelige overskuddsmateriale fra byggeprosjekter skal benyttes om igjen. Ombruksbank vil i første omgang testes ut i utvalgte byggeprosjekter med miljøambisjoner i Oslo og omegn 2020-2021, hvor avfallsreduksjon, ren byggeplass, og Co2-minimering er fokusområder.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism