28 april 2006

Kunsthøgskolen i Bergen stoppes

Statsbygg har besluttet å ikke videreføre prosjekteringen av vinnerutkastet fra plan- og designkonkurransen for ny Kunsthøgskole i Bergen. Prosjekteringen blir derfor stoppet og det vil bli lyst ut en ny konkurranse.

Statsbygg har avdekket en rekke kostnadskrevende løsninger underveis i prosjekteringen.

- Det har ikke vært mulig å se disse utfordringene før skisseprosjekteringen var gjennomført. Særlig har takløsningen vært problematisk, sier administrerende direktør Øivind Christoffersen i Statsbygg.

I løpet av prosjekteringsprosessen har entreprisekostnadene økt med om lag 85 millioner kroner i forhold til konkurransens utgangspunkt på 330 millioner kroner. Kompleksiteten i prosjektet har bidratt til at prosjektpremissene nå avviker vesentlig fra det som lå til grunn for plan- og designkonkurransen.

Statsbygg er svært opptatt av å bevare konkurranseinstituttets seriøsitet. Det er umulig å videreføre prosjektet slik det har utviklet seg uten at Snøhettas vinnerutkast blir grunnleggende forandret.

Beslutningen åpner for å finne frem til en ny, egnet løsning for Kunsthøgskolen i Bergen. Det skal lyses ut en ny konkurranse i løpet av høsten 2006.

Oppdatering 30.04.06:

Arbeiderpartiets Anne Elisa Tryti har ledet både Statens byggeskikksutvalg og Norsk Form og sier til BT at dette vitner om at det ikke lenger eksisterer noen statlig arkitekturpolitikk:

- Det er en kulturpolitisk skandale. Åse Kleveland fikk i sin statsrådstid knesatt en statlig arkitekturpolitikk. Det ble laget egne estetiske retningslinjer for Statsbygg. Tanken var at offentlige bygg skulle være signalbygg og gode eksempler på sin tids fremste arkitektur, forteller hun.

Leder i NALs konkurransekomite, siv.ark. MNAL Niels Marius Askim, er heller ikke særlig begeistret for Statsbyggs håndtering av saken. Til Arkitektnytt sier han at Statsbygg ikke viser respekt for konkurranseinstituttets seriøsitet når de fratar Snøhetta oppdraget. Han mener Statsbygg i denne situasjonen har to alternativ:

– Enten får Statsbygg gå tilbake til Kunnskapsdepartementet og besørge økte rammer, eller så må Snøhetta få mulighet til å arbeide videre med et revidert utkast.

Dersom Statsbygg velger å gjennomføre en ny konkurranse, mener Askim at NAL ikke bør gi sin støtte til dette, og dermed heller ikke oppnevne jurymedlemmer.


Statsbyggs pressemelding.Oppdatering 04.05.06:

PRESSEMELDING 02/05 - 2006 kl. 12:00

KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN – PROSJEKTERINGEN STOPPES

Snøhetta vant sommeren 2005 konkurransen om ny kunsthøgskole i Bergen. Statsbygg gjennomførte konkurransen på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet (nå: Kunnskapsdepartementet.) Konkurransen vakte stor internasjonal interesse og fikk usedvanlig god oppslutning. Ved fristens utløp, 17. januar 2005, hadde 63 arkitekt-kontorer fra 14 forskjellige land meldt seg på designkonkurransen om det "prestisjefulle" (Statsbyggs utsagn) bygget som etter planen skulle stå ferdig høsten 2008.

Seks utvalgte prosjekter fra internasjonalt toneangivende arkitekt-kontorer ble tatt opp til juryering. Snøhettas prosjekt ble av en samlet jury, kåret til vinner. Statsbygg hadde ledervervet i juryen. I juryens uttalelse heter det blant annet: " Vinnerutkastet er friskt og viljesterkt " og videre vurderte juryen vinnerutkastet " som det mest utviklingsdyktige plankonseptet av samtlige i konkurransen med tanke på brukerbehov og fleksibilitet. Det store taket åpner for ulike klimatiserte soner og uterom, både på bakkeplan og på terrasser dannet av underliggende plan. Med dette utkastet får kunsthøgskolen et samlende tak som spenner over bygningsmassen og store deler av tomten. Dette gir en spennende fjernvirkning og vil være interessant å se ned på fra fjellsiden."

Prosjekteringen av skisseprosjektet startet opp høsten 2005 etter kontrakts- forhandlinger med Statsbygg der konkurranseutkastet var grunnlag for forhandlingene. På grunnlag av Statsbyggs egne vurderinger av prosjektets ambisjoner og kompleksitet ble prosjektets kostnadsramme økt fra 330 mill kroner til 360 mill kroner som grunnlag for kontraktsinngåelsen.

Taket utgjør det viktigste elementet i byggets estetiske fremtoning. Det utgjør byggets gjenkjennelighet og personlighet og gjør bygget stedstilpasset i forhold til Store Lungegårdsvann og landskapsrommet for øvrig. På bakgrunn av dette forhold, samt juryens uttalelser, har bearbeiding av taket i skisseprosjektfasen vært en forutsetning for at de arkitektoniske og funksjonelle betingelsene skal kunne opprettholdes. Bearbeidelsen av taket har blitt utført i dialog med Statsbygg og Bergen kommune.

Snøhetta synes det er meget uheldig at det kun er taket som trekkes fram som kostnadsdrivende faktor. Det økonomiske helhetsbildet er svært komplekst, og det er flere viktige kostnadsdrivende faktorer som er avdekket i prosjekteringsarbeidet så langt:

• Vanskeligere grunnforhold enn forutsatt
• Mer komplisert fundamentering, som må relateres til eksisterende toglinje og framtidig bybanetrasè, enn forutsatt
• Byggets programmerte volum (etasjehøyder på over 5 meter)
• Høy grad av fleksibilitet mellom rom og funksjoner
• Byplanmessige forhold
• Manglende realitetsbehandling av byggeprogrammets kostnadsmessige konsekvenser i programfasen

Det er i denne sammenheng viktig å påpeke at de grunnleggende premissene for konkurransen ikke er endret som følge av prosjekteringen. Kostnadsbildet har med andre ord først blitt realitets-behandlet i forbindelse med leveransen av skisseprosjekt.

Snøhetta har under hele prosjekteringen forutsatt at Statsbygg har hatt den nødvendige departementale forankring av prosjektet, og en kontinuerlig dialog med Kunnskapsdepartementet om prosjektets økonomiske rammer og arkitektonisk ambisjonsnivå.

Prosjekteringsgruppen og Snøhetta har, så vel fra Statsbygg som fra brukerne i KHIB, fått svært positive tilbakemeldinger gjennom hele prosjekteringsperioden og anerkjennelse for det profesjonelle nivået som leveransene er utarbeidet på. Snøhetta støtter KHIB og deres ståsted i denne situasjonen og forstår svært godt at de ikke ønsker en videre utsettelse og samtidig måtte gi avkall på den felles kunnskap som er opparbeidet av alle aktører gjennom prosjekteringsfasen så langt.

Vi vil ikke her kommentere de formelle aspekter ved avviklingen av arkitektkonkurransen, og eventuell ny arkitektkonkurranse. Vi henviser imidlertid til en pressemelding som Norske Arkitekters Landsforbund sendte ut den 28.04.06 angående disse forhold.

Snøhetta beklager at Statsbygg har valgt å stanse prosjekteringen.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism