22 desember 2006

Innsigelse mot reguleringsplan i Bjørvika

Riksantikvaren reiser innsigelse mot høyden på husene i Bjørvika. Det nye forslaget til reguleringsplan i Bjørvika vil gi åpning for høyder Riksantikvaren ikke kan akseptere i forhold til resten av byens oppbygging.

Siktlinjen fra Toftes gate mot Ekebergåsen er ikke sikret. Høydene i utbyggingsfeltene øst i området mot Middelalderbyen øker også. Riksantikvaren er meget bekymret for at detaljplanleggingen av Bjørvikas delplaner ser ut til å føre til at presset på volum og høyde i utbyggingen nær Middelalderbyen vil øke. Det vil kunne gi uakseptable negative effekter på både Middelalderbyen i Oslo og 1800-tallsbyen.

Riksantikvaren reiser også innsigelse mot mangler på plankartet når det gjelder de delene av reguleringsområdet som er et automatisk fredet kulturminne. Det gjelder fornminneområdet Middelalderparken. Dette området er ikke merket spesialområde bevaring.

Riksantikvaren har også tidligere levert innsigelse på reguleringshøyder i Bjørvika. Den gangen ble reguleringsplanen forandret og innsigelsen ble trukket tilbake. Nå er flere av disse forutsetningene borte, derfor reiser Riksantikvaren igjen innsigelse mot reguleringsplanen.

Riksantikvaren anmoder også Oslo kommune om å vurdere om dagens eiendomsmarked kan gi grunnlag for å beregne volumbehovet på nytt, både i dette området og i Bjørvika som helhet.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism