08 januar 2007

Master i arkitekturvern AHO

Master i arkitekturvern er et nytt utdanningsprogram ved AHO som tar for seg bevaring, forvaltning og fornying av eksisterende bygninger. Studiet retter seg mot arkitekter og andre grupper som arbeider innenfor dette feltet.

Enkelte seminarmoduler vil også være åpne for håndverkere, konsulenter, produsenter, utdanningsinstitusjoner og eiere av fredede bygninger med spesialkompetanse eller spesiell interesse for bygningsvern.

Arkitekturvern
Betegnelsen "arkitekturvern" omfatter bevaring, fornying og forvaltning av de bygde omgivelser. Bygninger forstås her ikke kun som tekniske eller estetiske objekt, men som brikker i et stort kulturhistorisk puslespill, med mange lag av mening. Ulike fagtradisjoner har befattet seg med ulike biter av dette puslespillet.

Målet med AHOs nye satsing på arkitekturvern er å samle disse innfallsvinklene til et bredt og tverrfaglig forum som søker en helhetlig forståelse av de bygde omgivelser.

Faglig innfallsvinkel
Den nye mastergraden i arkitekturvern reflekterer denne brede og tverrfaglige holdningen til bygningsarven. Studiet er basert på teoretisk så vel som praktisk arbeid, og etablerer en felles faglig plattform for de mange ulike faggruppene som arbeider innenfor bygningsvernfeltet.

Studiet favner både arkitekturhistorie, verneideologi, teknisk konservering, håndverkskunnskap og forvaltningsrett, og utgjør et bredt anlagt spesialiseringstilbud til alle som arbeider med vern, forvaltning eller fornying av eksisterende bebyggelse.

I undervisningen vektlegges kunnskap i fagets historie, teknisk kunnskap, analytiske evner, evne til teoretisk forståelse og evne til faglig kritikk.

Undervisningen skjer med bevissthet om bygninger og bygningsmiljøer både som historiske og sosiokulturelle produkter og som resultat av arkitektoniske og håndverksmessige intensjoner.

Studiet vil ta opp og drøfte problemstillinger arkitekter og andre både i forvaltning og egen praksis møter. Det er også en god forberedelse til et evt. senere doktorgradsarbeid, der tema i masteroppgaven kan videreføres i et mer omfattende doktorarbeid.

Master i arkitekturvern

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism