13 mai 2008

Klimameldingen kan havarere


Det skal mye til før vindmøller monner mot motorisert trafikk.
Foto: kevindooley
Stortinget forpliktet seg i fjor til å redusere klimagassutslipp fra samferdsel med 2,5-4 millioner tonn CO2 innen 2020. I den foreslåtte Nasjonal transportplan (NTP) for neste tiår skisseres en tiltakspakke som kun gir rom for 1,2 millioner tonn i CO2-kutt.

Statens forurensningstilsyn (SFT) kritiserer i sin høringsuttalelse forslaget til NTP for å være uklart og for lite ambisiøst.

- Det er foreslått en god del konkrete enkelttiltak, men det er ikke nok av dem til at målene i klimameldingen blir nådd. Sett fra miljømyndighetenes side synes, vi det er uheldig, fordi det er nå planene legges for det neste tiåret. Vi hadde forventet et sammenfall mellom det som foreslås og det som er vedtatt i Stortinget, sier seksjonssjef i SFT, Hans Aasen til Aftenposten.

- Det er ingen tvil om at det er behov for samordning og for å gjøre mer enn det vi gjør i dag, sier han. Lahnstein peker på at utslippene reduseres gjennom avgifter for å endre bilparken, teknologisk utvikling av miljøvennlige alternativer og virkemidler for å dempe biltrafikken, sier statssekretær Erik Lahnstein (Sp) i Samferdselsdepartementet.

- Vi mener miljømålene må være styrende for NTP. Man må minst legge seg på det utslippsmålet som Stortinget har vedtatt. Når transportetatene ikke har gjort det, må samferdselsministeren gjøre det. Det er hennes ansvar å legge frem et forslag for Stortinget som er i tråd med de miljømål Stortinget har satt, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

- Jeg mener klimameldingen i mye større grad burde sagt hvordan transportetatene skal redusere sine utslipp. Klimameldingen var tenkt som en overordnet melding, men den ble veldig vag, sier
forskningsdirektør Knut Alfsen ved Cicero Senter for klimaforskning.

Klimameldingen kan havarere

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism