17 februar 2009

Fredning av Frognerparken


Foto: Wikipedia
Frognerparken er et av Norges sentrale offentlige rom. Ingen andre norske parker er tilsvarende i størrelse, kunstnerisk kvalitet eller mangfold av kulturarenaer. Frognerparken har blitt en folkepark der kunst, idrett og rekreasjon er tilgjengelig for alle, til alle døgnets tider. Vigelandsanlegget er unikt i internasjonal sammenheng. Det finnes ikke noen parker av samme format utformet av en enkelt kunstner.

Frognerparken var historisk en del av den gamle Aker-herregården Frogner Hovedgård. Gårdsbebyggelsen ligger i parkens sørlige del og huser Oslo Bymuseum. På slutten av 1700-tallet anla den daværende eier av Frogner Hovedgård, Bernt Anker, en barokkpark. Etter at industriherren Benjamin Wegner overtok gården, ble parken omdannet til romantisk landskapspark i første halvdel av 1800-tallet. Det historiske parkanlegget var mindre enn dagens Frognerpark. Parken ble kraftig utvidet da også Frognerjordene ble anlagt som park etter at Jubileumsutstillingen ble avholdt her i 1914, og er den største «byparken» i Oslo.

Vigelandsanlegget
Gustav Vigelands skulpturpark dekker 320 mål av Frognerparken. Alle de 212 skulpturene i parken er modellert av Gustav Vigeland og området er opparbeidet etter hans tegninger. Her finnes skulpturer i bronse, granitt og smijern, bestående av nærmere 600 figurer. Skulpturene er samlet i fem større enheter langs en 850 meter lang akse: Hovedportalen, Broen med barneplassen, Fontenen, Monolittplatået og Livshjulet. Vigeland sto også for den arkitektoniske utforming og den parkmessige planleggingen.

Idrettsanleggene
Da kommunen kjøpte parken i 1896 var det en forutsetning at også idretten skulle få plass i parken. Parken inneholder idrettstadion, oppført i 1914, badeanlegg fra 1956 og tennisbaner fra 1924.

Rosesamlingen
Frognerparken inneholder en stor rosesamling på 14 000 roser fordelt på 150 ulike arter. Parken har også ca. 3 000 trær, noen av dem er mer enn 250 år gamle. Blant parktrærne er det mange eksotiske innslag, som mangolia, mammuttrær, ginko og valnøtt.

Forvaltning
Frognerparken forvaltes av Friluftsetaten, Oslo kommune, og vedlikeholdes av den frivillige organisasjonen Frognerparkens Venner.

Fredningsvedtaket
Fredningen omfatter Frogner hovedgårds anlegg, Frognerparken, Vigelandsanlegget og deler av Frognerparkens idrettsanlegg, Frognerbadets friluftsdel og tennisbane mot Kirkeveien.
Fredningen skal sikre at Frognerparken bevares og ikke utsettes for skadelige eller skjemmende inngrep eller slitasje. Fredningen skal videre sikre området mot ny bebyggelse eller andre tiltak som ikke er strengt nødvendige for driften av eksisterende anlegg og/eller vil virke forstyrrende på disse. Fredningen skal også medvirke til at områdets verdi som rekreasjonsområde for alle grupper av befolkningen ikke forringes.

Til fredningsvedtaket (pdf) »

Vedlegg (pdf) »

Riksantikvaren - Kulturminneåret 2009 - 12 fredninger - 1: Frognerparken

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism