30 oktober 2011

Gamle hus er miljøvinnere

Er et gammelt laftehus mer miljøvennlig et nytt lavenergibygg? Riksantikvaren har fått gjennomført en sammenligning av to slike hus. Nå foreligger resultatene i en rapport utarbeidet av konsulentfirmaet Civitas. Resultatene viser at det gamle huset konkurrerer sterkt med det nye.Bruk av eldre bygg er bra for klima, fordi vi bruker de ressursene som allerede er nedlagt i byggene. De fleste gamle hus kan utbedres uten at de kulturhistoriske verdiene blir redusert. Dermed er det mulig å oppnå vesentlig energisparing også for verneverdig bebyggelse.

Rapporten tar for seg de samlede klimagassutslippene, som inkluderer selve byggingen av et nytt lavenergihus samt en oppgradering og isolering av et gammelt laftehus. Regnestykket inkluderer også 60 års bruk av begge hus. Resultatet av sammenlikningen er at det gamle huset, totalt sett, kommer litt bedre ut enn det nybygde lavenergihuset. I beregningene er det forutsatt at det gamle huset er oppgradert med isolasjon og nye innervinduer. Det er også tenkt effektivisering av el.spesifikt forbruk (moderne energieffektive apparater med mer) og omlegging av energiforsyningen slik at dette er tilnærmet likt for de to husene.

I tillegg kommer andre hensyn, ikke minst inneklima, der det har vært mye diskusjon om hvorvidt tette hus gir fuktproblemer og dårlig inneklima.

I dag er det ensidig fokus på energibruk mens huset er i bruk. Dette fører til at gamle hus blir erstattet av nye bygg uten at man tar inn over seg miljøbelastningen fra byggingen av det nye huset. I sammenligningen er det sett på klimagassutslippene både fra energibruken mens huset er i bruk og fra materialproduksjonen.

Redusert utslipp fra rehabilitering av det verneverdige bygget kompenserer delvis eller helt for høye utslipp fra energibuk i drift. Belastningen fra byggingen av det nye huset er så stort at det får mye å si for resultatene.

Dette viser

  • At fortsatt bruk av eldre bygg er bra for klima, fordi vi bruker de ressursene som allerede er nedlagt i byggene.
  • At det er mulig å oppnå vesentlig energisparing ved akseptable tiltak også for verneverdig bebyggelse
  • At selv verneverdige bygninger, hvor det tas hensyn til bevaringsverdiene ved utbedring, kan konkurrere med dagens energieffektive bygg.


Les rapporten fra Civitas her

Kilde: Riksantikvaren

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism