01 mars 2012

Velferdsteknologiske muligheter og utfordringer

SINTEF har på oppdrag fra Husbanken laget en oversikt over og vurdert muligheter og utfordringer knyttet til nåværende og fremtidige teknologiske løsninger i private hjem. Rapporten går gjennom ulike teknologiske løsninger og utfordringer og muligheter knytte til dem. Teknologien blir viktig når befolkningen lever lenger, sykdomsbildet endrer seg og det blir mangel på helse- og omsorgspersonell. Forskerne peker på at eldre i fremtiden vil kreve å leve et aktivt liv i større grad enn i dag. Dette omfatter blant annet å velge bosted og boform.

Utvikling og implementering av velferdsteknologi forventes å være et viktig grep for å møte de kommende samunnsutfordringene med en aldrende befolkning, endret sykdomsbilde og knapphet på helse- og omsorgspersonell, heter det i rapporten "Velferdsteknologi i boliger", utgitt av SINTEF Teknologi og samfunn.

 Kilde: Husbanken

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism