29 januar 2013

Ulønnsom intercityutbygging

Dovre Group og Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS1) av konseptvalg for Intercitystrekningene (IC). Analysene viser at full utbygging innen 2025 i hele Intercityområdet er meget ulønnsomt. Alt tyder på at Intercityområdet er definert for stort, og at det ikke finnes passasjergrunnlag som kan forsvare de store investeringene som foreslås.

Hvis full utbygging av Intercity fungerer som tiltenkt, og dermed gir regionforstørring og sterk vekst i tettstedene omkring Oslo, vil dette føre til økt bilkjøring og ingen besparelse av klimautslipp.

Dimensjonerende hastighet for eventuelle nye strekninger på Intercitytriangelet bør være 200 km/t. Med den stasjonsstrukturen og det stoppmønsteret som foreslås, vil det ikke være mulig, eller driftsøkonomisk riktig, å benytte seg av en topphastighet på 250 km/t.

Vi finner ikke gode grunner for å intensivere investeringene i Intercitysystemet. I lys av lønnsomhetsberegninger for de gjenstående strekningene, som hovedsaklig finnes i de ytre delene av IC triangelet, er det egentlig vanskelig å forsvare den utbyggingsintensiteten som finnes i dag.

Samferdselsdepartementet skal nå behandle KS1-rapporten og kommer tilbake til utbyggingen av InterCity-strekningene i Nasjonal transportplan 2014-2023.
Kilde: Transportøkonomisk institutt

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism