25 februar 2015

Utfordringer for framtidens transportsystem

- Vi må både investere i økt kapasitet og bedre vedlikehold dersom vi skal løse framtidens utfordringer knyttet til infrastruktur. I tillegg må vi bruke infrastrukturen smartere gjennom økt bruk av teknologi. Vår hovedprioritet nå er å bedre hverdagsreisen og få mer gods bort fra veiene der folk bor, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at han i dag mottok rapporten ”Utfordringer for framtidens transportsystem”.

Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor AS har laget rapporten, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Rapporten er en del av det faglige grunnlaget for Samferdselsdepartementets videre arbeid med en stortingsmelding om ny Nasjonal transportplan (NTP).


- Et sikkert og pålitelig transportnett krever at vedlikehold får topp-prioritet. Etter flere tiår med forsømmelser er 2015 det første året uten vekst i vedlikeholdsetterslepet på veiene. I inneværende NTP-periode var det planlagt med fortsatt vekst i forfallet, men etter regjeringsskiftet er vedlikeholdssatsingen styrket godt utover det NTP la til grunn. Denne satsingen skal følges opp og forsterkes, for alle transportgreiner. Økt vedlikehold av vei, bane, lufthavner og kystens infrastruktur er viktig for folk og næringsliv i hele landet. Det handler om trygghet og forutsigbarhet for brukerne av transportnettet.

Jernbanedirektør Elisabeth Enger har ledet styringsgruppen bak rapporten. Hun tar til rode for at sykkel og gåing bør stå for 40-60 prosent av all vekst i persontransporten i de store byene, kollektivtrafikken resten.

Strategier for byområdene er inndelt i tre hovedgrep: 

  1. Satse mer:
    Økt satsing på gange, sykkel og kollektivtransport, både når det gjelder investeringer, drift og vedlikehold.  
  2. Satse helhetlig:
    Samarbeid og samordning mellom forvaltningsnivåer og på tvers av etater.  
  3. Satse smartere:
    Mest mulig effektiv bruk av ressursene og robust organisering.

Elbilistene bør også ta sin del av kostnadene for at norsk transport skal nå klimamålene. Fagetatene påpeker at elbilene bruker like mye veikapasitet som andre biler, de skaper køer, svevestøv og økte parkeringsutfordringer.

- Det bør derfor vurderes å redusere på fordelene for elbiler. Samtidig må insentivene for alle null- og lavutslippsbiler utformes slik at utslippene reduseres og bilbruken begrenses. I praksis vil dette innebære at det må bli vesentlig dyrere å brukes dagens gjennomsnittsbiler i byene, sies det i rapporten.

Samferdselsdepartementet vil i vår utarbeide nærmere retningslinjer for det videre arbeidet med stortingsmeldingen om ny Nasjonal transportplan.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism