16 mars 2018

Avgjørelse i klagesaken om Melgaards "kunstnerbolig"

Bjarne Melgaards «A house to die in» skal ikke lenger bygges innenfor det fredede området på Kikkutkollen.
Foto: Snøhetta 
Helt siden Bjarne Melgaard og Snøhetta lanserte prosjektet «A house to die in» i 2011, har prosjektet vært omstridt. Grunnen er at Melgaard ønsker å bygge det om lag ti meter høye kunstverket på Kikkuttomten, ikke langt fra Edvard Munchs gamle atelier på Ekely.

Etter flere runder med protester fra blant andre naboene er det planlagte huset nå flyttet, slik at det bare er veien til huset som går over det fredede området. I dag kom svaret fra Riksantikvaren, som skriver at Ekely-utbyggingen er flyttet utenfor fredningsområdet. Dermed er byggeprosjektet også flyttet utenfor Riksantikvarens myndighetsområde etter kulturminneloven.

– I den nye søknaden er bygningen plassert utenfor det fredete området, og innenfor det fredete området har Byantikvaren gitt dispensasjon til mindre tiltak som gjelder vei og adkomst. Riksantikvaren opprettholder dette vedtaket, sier avdelingsdirektør Hanna Geiran.

Edvard Munchs atelier med hage, kunstnerboligene på Ekely og et område rundt er fredet etter kulturminneloven. I ytterkant av fredningsområdet ligger den såkalte Kikkut-kollen, som var en viktig bakgrunn for flere av Munchs malerier. Deler av Kikkutkollen er fredet som en sikringssone rundt atelieret, hagen og kunstnerkolonien.

– Byggeprosjektet er utenfor fredningsområdet, dermed er det ikke vår oppgave å ta stilling til selve huset. Denne saken skal vurderes etter flere lover. Riksantikvaren har i dag avgjort klagesaken etter kulturminneloven. Nå må byggeprosjektet vurderes etter plan- og bygningsloven, og det gjøres av Oslo kommune, sier avdelingsdirektør Hanna Geiran.

Det er Oslo kommune som må avgjøre om huset kan bygges. En eventuell omregulering fra friareal til bebyggelse utenfor det fredete området må behandles politisk i Oslo kommune og en eventuell byggesak skal behandles av kommunen.
Fredningen kan ikke utvides

Fredningsomfanget er endelig avklart som en konsekvens av en lagmannsrettsdom fra 2009, og derfor er det ikke aktuelt å utvide fredningsområdet. I dommen og fredningssaken er det tatt høyde for en mulig utbygging utenfor det fredete området på Kikkutkollen. Den gangen ble det avklart at det ville være mulig å få dispensasjon til infrastruktur og adkomst via fredningsområdet.

Riksantikvarens vedtak i klagesaken er endelig og kan ikke påklages.

Les Riksantikvarens avgjørelse her: Ekely avgjørelse i klagesak

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism