01 februar 2019

Tidsskrift for boligforskning

Tidsskrift for boligforskning er et tverrfaglig vitenskapelig tidsskrift som publiserer forskningsbaserte artikler om alle sider ved boligfeltet i Norge med vekt på boligmarked, boligpolitikk, boligsosiale forhold, bomiljø og nabolag. Hovedvekten ligger på fagfellevurderte artikler, men tidsskriftet vil også inneholde kommentarer, debatter, bokanmeldelser og formidlingsartikler. Viktige temaer er boligpriser og boligbygging, leiemarkedets virkemåte og utfordringer, boligkvalitet og bomiljø, førstegangsetablering, boligpolitikk rettet mot utsatte grupper og nabolag, boligpolitikkens rolle i velferds- og fordelingspolitikken og by- og stedsutviklingen. Vår ambisjon er å publisere artikler med en framstillingsform som gjør dem tilgjengelige for et bredt publikum, for forskere, forvaltning, politiske myndigheter og næringsliv. Vi har som mål å formidle den fremste forskningen på fagfeltet. Tidsskriftet vil utgi artikler hovedsakelig på norsk, men vurderer også artikler på engelsk, svensk og dansk. Tidsskrift for boligforskning har som mål å være en publiseringsarena for boligforskningen i hele Norge og etter hvert også Norden.

Hvorfor trenger vi et eget akademisk tidsskrift for boligfeltet?
Et svar kan være å finne i forskningsinnsatsen på boligfeltet de siste 20–25 årene. Den økte forskningsinnsatsen kan tolkes som et uttrykk for samfunnsmessige og politiske endringer, også kalt den «boligsosiale vendingen» i den norske boligpolitikken. Norsk boligpolitikk har gått fra å være produksjonsorientert, med hovedfokus på sikre en tilfredsstillende boligdekning og standard for folk flest, til sikring av tilfredsstillende og verdige boforhold til dem som faller utenfor. Bolig utgjør et viktig velferdsgode som det er viktig å rette et kritisk søkelys på gjennom grundig empirisk forskning.

Med den boligsosiale vendingen i boligpolitikken legges det til opp til en ambisiøs velferdspolitisk ferd, men også en mer praksisorientert og kunnskapsintensiv politikk. Det passer derfor godt at et sentralt tyngdepunkt i norsk boligforskning nå er lokalisert på OsloMet – Storbyuniversitetet, hvor fokus er på praksisnære studier og forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet. Vi vil imidlertid understreke at det eksisterer solide og relevante forskningsmiljøer på boligfeltet også utenfor Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet, og at tidsskriftets mål er å favne og formidle sterke vitenskapelige bidrag på boligfeltet fra alle forskere og forskningsmiljøer.

Med den økte forskningsinnsatsen og publiseringstakten på boligfeltet de siste årene mener vi det er et behov for en egen publiseringsarena på norsk. Dette gjelder både for forskere og brukere av forskning. For brukere av forskning innebærer fragmenterte publiseringskanaler at det blir mer utfordrende å holde seg oppdatert på feltet. Når norsk boligforskning publiseres på engelsk i internasjonale tidsskrifter, kan det utgjøre en barriere for praktikerne å ta denne kunnskapen i bruk. I tillegg mener vi at det i Norge er behov for bedre oversikt og tilgjengelighet til den forskningsbaserte kunnskapen for praksisfeltet, samt en styrking av forskningens relevans for politikkutforming. Dessuten finnes det en del særegne aspekter ved det norske boligfeltet som har stor nasjonal interesse og mindre internasjonal interesse.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism