16 mai 2019

Tillater kun riving av én fløy av Y-blokka

Det oransje området får rivetillatelse. For resten av Y-blokka krever Plan- og bygningsetaten nye klimaberegninger.
Foto: Plan- og bygningsetaten
Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune gir Statsbygg rivetillatelse for nordre fløy av Y-blokka.

– Vi mener at Y-blokka med Picassoutsmykkingen er internasjonalt unik, og klimagassberegninger for bevaring eller riving må gjennomføres, sier etatsdirektør Ellen de Vibe.

Vedtaket betyr at Statsbygg må gjennomføre klimagassberegninger før Plan- og bygningsetaten vil behandle rivesøknaden for søndre del.

– Manglende dokumentasjon av klimaberegninger koblet med statens egne, høye miljøambisjoner, redusert arealbehov, Oslo kommunes nylig vedtatte byutviklingsstrategi samt de høye kulturminneverdiene gjør at vi mener at staten bør revurdere riveplanene, sier de Vibe.


Fasaden med Picassos verk «Fiskerne».
Foto: Statsbygg
Riving av Y-blokka inngår i den statlig vedtatte reguleringsplanen for kvartalet. Å få på plass nytt regjeringskvartal er høyt prioritert for Norge og Oslo, og prosjektets fremdrift er viktig. Rammetillatelsen omfatter riving av Y-blokkas nordlige arm, samt deler av lokket over Hospitalsgate. Dette betyr at ombyggingen av Ring 1 ikke blir vesentlig forsinket, og sikkerhetshensyn er ivaretatt i samsvar med den vedtatte reguleringsplanen.

I likhet med Riksantikvaren mener Plan- og bygningsetaten at riving ikke er i samsvar med statlig og kommunal klimapolitikk. På bakgrunn av reguleringsplanens § 3.1 om å følge opp det vedtatte miljøprogrammet, statens ambisiøse miljømål, vist i stortingsmeldingen fra april om Regjeringskvartalet og i norsk standard for klimaberegninger (NS 3720) samt Oslos nye kommuneplan, stiller Plan- og bygningsetaten derfor kravet om at Statsbygg utarbeider klimagassberegninger.
– Selv om riving av Y-blokka er forutsatt i den statlige reguleringsplanen, mener vi at bevaring av den resterende delen av Y-blokka, med de nye forholdene som har inntruffet, fremdeles fremstår som et reelt utbyggingsalternativ, sier de Vibe.

– Om riving er klimamessig forsvarlig, vil vi først vite når klimagassberegningene er utført. Det er da vi kan ta endelig stilling til rivesøknaden, sier de Vibe.

Klimagassberegningene må dekke bevaring av Y-blokka som en C-blokk med et eventuelt påbygg, samt alternativ riving og nybygg.


Fra Y til C er et balansert grep
Plan- og bygningsetaten stiller seg bak de kulturminnefaglige vurderingene fra Riksantikvaren, ICOMOS, Byantikvaren og Fortidsminneforeningen, og mener at mangelen på reell kulturminnefaglig avveining i planprosessen har svekket plangrunnlaget.

Plan- og bygningsetaten mener at Riksantikvarens forslag om å bygge om Y-blokka til en C-blokk er et balansert grep, som ivaretar de viktigste kulturminnefaglige hensynene og samtidig gir tilstrekkelig avstand til Ring 1.

Forslaget fra Riksantikvaren gjør det også mulig å etablere en park foran Deichmanske bibliotek og Trefoldighetskirken, slik reguleringsplanen legger opp til.

– I 2018 reduserte Statsbygg selv arealbehovet for hele Regjeringskvartalet med 15 000 kvadratmeter, sier de Vibe. – Da alle uttalelsene som gikk mot riving ble behandlet i 2017, var det et viktig argument for Statsbygg at bevaring ikke ville gi nok areal. Siden dette har endret seg, mener vi at staten bør revurdere behovet for å rive.

Riksantikvaren sier at det er gledelig at C-blokk-alternativet blir utredet.

– Dette er en klok avgjørelse, sier Riksantikvar Hanna Geiran.

– Vedtaket stopper ikke prosjektet, men gir mulighet for å utrede det vi mener er den beste løsningen for Oslo og Norge. Jeg mener at Plan- og bygningsetatens vedtak er en delseier for alle involverte. Dette kan være en løsning som ivaretar behovene til alle parter. Staten har et ansvar for å ivareta våre felles kulturminner. Nå kan man bevare nasjonale og internasjonale kunst- og kulturminneverdier. Staten har også ansvar for å miljøvennlig byutvikling. Det er betydelige klimagevinster å hente i gjenbruk av eksisterende bygninger. De har allerede tatt klimagassregningen. Ved å transformere Y-blokka til en C-blokk vil man blant annet kunne spare klimaet for CO2-utslipp. I tillegg betyr dette at ombyggingen av Ring 1 ikke blir vesentlig forsinket.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism