04 desember 2014

Fortidsminneforeningens innspill til saken om Y-blokka

«Fiskerne» seiler nå i svært utrygt farvann. Foto: Statsbygg
Fortidsminneforeningen har skrevet et eget brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/statsråd Jan Tore Sanner, om "Y-blokka som del av framtidig regjeringskvartal".
  • Les også: Anbefaler bevaring av Høyblokka
Fortidsminneforeningen ønsker å formidle sin dype bekymring for at Y-blokka er besluttet revet, særlig når mulighetene for å utvikle Regjeringskvartalet uten å rive Y-blokka er dårlig undersøkt. Foreninegn oppfordrer derfor til å åpne for at alternativer med bevaring av dette kulturhistorisk meget viktige bygget blir en del av parallelloppdraget og reguleringsprosessen. 


Foto: Statsbygg

br>Beslutningen om å bevare Høyblokka var klok og viktig. Imidlertid mener vi at det naturlige ville være å holde muligheten for bevaring av Y-blokka åpen videre i prosessen, for å få en god faglig og demokratisk diskusjon rundt dette spørsmålet. I lys av verneverdiene, og det faktum at Y-blokka kun har minimale skader, er rivevedtaket vanskelig å forstå. En så drastisk beslutning så tidlig i prosessen gir svært uheldige signaler både nasjonalt og internasjonalt. Argumentene som er fremmet for riving, enten de gjelder byplan, miljøvern eller sikkerhet, er såpass diskutable at dette spørsmålet bør være en del av prosessen videre. 

En demokratisk planprosess 
Når den statlige reguleringsplanen kommer til offentlig ettersyn, er riving allerede et vedtatt premiss. Normalt ville en slik reguleringssak innebære en konsekvensutredning der bevaring var ett av alternativene som ble utredet. Forvaltningen, særlig de statlige organene, er av lojalitetshensyn nå fratatt sin reelle mulighet til protest og innsigelser ved offentlig ettersyn.
Dermed begrenses den demokratiske prosessen. 

24 team har meldt sin interesse for å delta i Statsbyggs parallelloppdrag om nytt regjeringskvartal. Fortidsminneforeningen har tatt en ringerunde til de aktuelle kontorene. Det er ulike meninger, men flertallet stiller seg positive til at bevaringsalternativet blir innlemmet i programmet. Nylig har flere unge arkitekter stått fram og avvist å delta i konkurransen fordiY-blokka forutsettes revet. Vedtaket kan altså være til hinder for kreative, fremtidsrettede løsninger. 

I konseptvalgutredningens Konsept Øst, som regjeringen har lagt til grunn, understreket konsulentene at konseptet er mulig å gjennomføre med bevaring av både Høyblokka og Y-blokka, hvis regjeringen vil. Fortidsminneforeningen er overbevist om at Y-blokka kan integreres i det framtidige regjeringskvartalet på en god måte som beriker helheten.

Spørsmålet er så viktig at det fortjener å få være en del av den demokratiske prosessen videre. 

En forsvarlig og framtidsrettet løsning
Regjeringskvartalets framtid må ses i et langsiktig perspektiv. Fortidsminneforeningen har 170 års erfaring med å kjempe for bevaring av kulturminner, ofte bygninger som i sin samtid var kontroversielle eller lite verdsatt. Riving er en alvorlig og irreversibel handling. 

Les hele brevet: Y-blokka_Brev til Sanner.pdf

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism